Start » O nas » Historia

Historia

Od 1 kwietnia 2011 roku na terenie naszej gminy funkcjonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z o.o. w Wierzbniku. Zastąpiło ono zlikwidowany Zakład Komunalny. Proces transformacji został niejako wymuszony przez przepisy, które dla prowadzenia działalności wykraczającej poza zadania użyteczności publicznej nakazały zmianę formy prawnej z zakładu budżetowego na spółkę prawa handlowego.

Wszystko rozpoczęło się od uchwały Rady Gminy Wierzbinek z 28 lipca 2010 roku. Radni poparli koncepcję przekształcenia Zakładu Komunalnego w Wierzbinku w spółkę. Pierwotnie miało to nastąpić do końca 2010 roku. Ale z uwagi na wiele formalności związanych z przygotowaniem zakładu budżetowego do nowej formy działalności, data ta została przesunięta do 31 marca 2011 roku. Majątek, należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu Komunalnego przejęła spółka.

W kwietniu 2011 roku Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz podpisał w kancelarii notarialnej w Koninie akt założycielski spółki. Umocowaniem do tego była inna uchwała Rady Gminy, z 28 lipca 2010 roku, w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z o.o. w Wierzbniku. 100 proc. kapitału zakładowego w spółce ma Gmina Wierzbinek. Umowa przewiduje możliwość prowadzenia działalności z większą liczbą wspólników. Na razie jednak nie wydaje się to celowe.

Cele i zadania PGK są podobne, jak to było w Zakładzie Komunalnym. Spółka będzie zajmować się sprawami: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gminnych dróg, ulic, Zakład Komunalny przedsiębiorstwem mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku, utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, wywozu odpadów komunalnych, lokalnego transportu zbiorowego, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych, gminnych terenów zielonych. Ale forma spółki prawa handlowego daje możliwość udziału w przetargach czy konkursach na wykonywanie inwestycji lub zadań z obszaru, do którego PGK został powołany. Tego Zakład Komunalny w nowych warunkach prawnych już robić nie mógł.

Spółka ma swoje władze, do których należą: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Obecnie PGK jest jednoosobową spółką prawa handlowego. Powołano 3-osobową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącym został Tomasz Rolirad, wiceprzewodniczącym - Antoni Ochnicki, sekretarzem - Ryszard Antoniewicz. Na swoim pierwszym posiedzeniu, 29 marca 2011 roku, Rada Nadzorcza postanowiła, że Zarząd spółki będzie jednoosobowy, i do 30 czerwca 2011 roku przedsiębiorstwem będzie kierował jako prezes Zarządu Andrzej Kłosowski, pełniący do dnia przekształcenia Zakładu Komunalnego w Wierzbinku w PGK sp. z o.o. obowiązki kierownika zakładu. Jego zadaniem będzie przygotowanie spółki do łagodnej transformacji. Rada Nadzorcza zorganizowała konkursu na stanowisko prezesa Zarządu. Po 30 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza wybierze nowego prezesa, zgodnie z wynikami konkursu. Taka procedura została przyjęta przez RN zgodnie z sugestią Wójta Gminy, który zapowiadał we wcześniejszych publikacjach prasowych tego rodzaju sposób obsadzenia stanowiska prezesa Zarządu PGK.

Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbinek. Zgodnie z jego treścią, kandydat na szefa spółki powinien między innymi mieć wykształcenie minimum średnie, a pożądane jest wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne albo inżynierskie o specjalności technicznej, w zakresie budownictwa, ochrony środowiska lub pokrewne, ogólną znajomość zagadnień kadrowo-księgowych oraz administracyjnych, umiejętność kierowania zespołem pracowników. Termin składania dokumentów upływa 20 maja 2011 r. o godz. 15.00. Lista osób spełniających wymagania określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.wierzbinek.pl/bip.html oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbinek. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej informacja o wyniku naboru będzie podana do wiadomości w podobny sposób. Jak już wcześniej informowano, likwidacja Zakładu Komunalnego nie pociągnie za sobą żadnych zwolnień. Wszyscy pracownicy dowiedzieli się o przejściu do nowego zakładu w trybie art. 231 kodeksu pracy. Oznacza to, że nie podpisuje się nowych umów, ani nie wystawia się świadectw pracy. A załoga przechodzi do nowego zakładu pracy „z dobrodziejstwem inwentarza”.

,,Komunalka” weszła więc w nowy okres swojej działalności.

Oby jak najlepszy.

Rada Nadzorcza

Nowości w serwisie

Nasze osiągnięcia


No documents found.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Wierzbinek 65
62-619 Sadlno
tel/fax: (063) 2611-036
e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl
Copyright:
PGK sp. z o.o. w Wierzbinku