Start » BIP » Przetargi » Przetargi - Archiwum » Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliwa

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliwa

Wierzbinek, 26.06.2012

 

Numer sprawy PGK.PN.01.2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „zakup oleju napędowego w ilości do 60 tysięcy litrów na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wierzbinku ” nr ogłoszenia 208224-2012, data zamieszczenia: 18.06.2012r.

 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Wierzbinku zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759), zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę
nr 1 tj.:

AgroLech

Leszek Szczęsny

Złotowo 18

62-619 Sadlno

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 5,60 zł brutto za litr

 

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta, która została wybrana została oceniana wg kryterium

- ceny zdobyła 100 pkt.

 

Wybrana oferta była jedyną ofertą, jaka wpłynęła w/w postępowaniu.

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych
w ofercie.

 

 

Prezes Zarządu

PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku

 

mgr inż. Karol Byczyk

ZAWIADOMIENIE - Paliwo

Nowości w serwisie

Nasze osiągnięcia


 


 


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Wierzbinek 65
62-619 Sadlno
tel/fax: (063) 2611-036
e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl
Copyright:
PGK sp. z o.o. w Wierzbinku