Start » Przyłączanie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Przyłączanie nieruchomości do sieci wod.-kan.

 

I. PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY WIERZBINEK

 

  • Wystąpienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku o Warunki Przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (wniosek do pobrania ze strony www.pgkwierzbinek.pl ) lub dostępny w siedzibie Spółki w sekretariacie. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki . Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.
  • We własnym zakresie inwestor opracuje projekt przyłącza wod.- kan. Projekt powinien określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką( o ile występują).
  • Projekt przyłącza w 2 egz. należy złożyć w siedzibie PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku celem uzgodnienia; uzgodnienie dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania. Uzgodniony projekt stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy przyłącza.
  • Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę na wejście w pas drogowy z Urzędem Gminy Wierzbinek.
  • Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt "obcy" konieczne jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie przyłącza oraz zapewnienia do niej stałego dostępu.
  • Przyłącze po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić w PGK Sp. z o.o. do odbioru technicznego (termin odbioru ustalić telefonicznie pod numerem 63 2611036 lub osobiście w siedzibie Spółki). Warunkiem przystąpienia do odbioru jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
  • Odbiór przyłącza odbywa się w oparciu o uzgodniony projekt i inwentaryzacje geodety. Po pozytywnym odbiorze instalację można zasypać a teren przywrócić do stanu pierwotnego.

 


 

Niezastosowanie się do ww. regulaminu lub nielegalne wykonanie przyłączenia do sieci wod.-kan. grozi naliczeniem kary.  

 

 

Wniosek do pobrania

Nowości w serwisie

Nasze osiągnięcia


No documents found.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Wierzbinek 65
62-619 Sadlno
tel/fax: (063) 2611-036
e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl
Copyright:
PGK sp. z o.o. w Wierzbinku