Jesteś tutaj: Start / PSZOK

PSZOK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE WIERZBINEK

 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wierzbinek prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku, zwanym dalej PSZOK.

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Lokalizacja PSZOK: przyjęcie i zagospodarowanie odpadów mających charakter komunalnych pochodzących wyłącznie z Gminy Wierzbinek od mieszkańców, firm oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w obrębie Gminy Wierzbinek, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Godziny otwarcia: poniedziałek 12.00 - 18.00,
                                        środa 7.00 - 15.00,
                                        czwartek 7.00 – 15.00,
                                        piątek 7.00 – 15.00,
                                        sobota 9.00 – 13.00.

 

 1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z aktualnym wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz określoną w nim maksymalną ich ilością.
 3. PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Wierzbinek, po okazaniu dokumentów umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności/wykorzystywanego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dodatkowo, wyłącznie w przypadku odpadów, co do których zastosowano limity dostaw, po wypełnieniu formularza oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wymagania dotyczące dostarczanych odpadów:
 5. a) wyłącznie niezmieszane i niezanieczyszczone innymi odpadami (posegregowane),
 6. b) umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach (dot. odpadów w postaci płynnej),
 7. c) możliwe do identyfikacji, w przypadku odpadów niebezpiecznych, których identyfikacja nie będzie możliwa wizualnie (szczególnie będących w postaci płynnej) dodatkowo oznaczone oryginalną etykietą lub dostarczone wraz z ulotką informacyjną produktu.
 8. Pracownik PSZOK samodzielnie nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu. Osoba dostarczająca odpady wykazujące właściwości niebezpieczne do PSZOK zobowiązana jest przekazać je do zważenia i zewidencjonowania oraz umieszczenia
  w odpowiednim pojemniku pracownikowi PSZOK. Inne niż niebezpieczne odpady należy umieścić w odpowiednim (wskazanym przez pracownika PSZOK) miejscu (pojemniku/kontenerze/wiacie).
 9. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych opon.
  6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne
  z przepisami prawa oraz mogłoby to spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Przede wszystkim w przypadku stwierdzenia uszkodzonych, przeciekających opakowań, odmowy wypełnienia formularza świadczenia i podania danych, nie okazania wymaganych dokumentów, nieodpowiedniego zachowania w stosunku do pracownika PSZOK (awanturowanie się, wulgaryzmy).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi, a w szczególności dotyczących: miejsca złożenia odpadów, zachowania wymogów bezpieczeństwa tj. nieużywania źródeł otwartego ognia oraz stosowania się do sposobu poruszania się po PSZOK.
2. Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wierzbinku www.pgkwierzbinek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbinku www.wierzbinek.pl.
3. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wierzbinku pod numerem telefonu (63) 26 11 036.
4. Każda osoba przywożąca odpady do PSZOK zobowiązana jest do zapoznania się oraz bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wierzbinek obowiązuje od 01.01.2020 r. lub 7 dni od dnia zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.